Rekommendation avseende hur länge personuppgifter får sparas i samband med försäljning och marknadsföring över telefon till konsument

Föreningen NIX-Telefon tillsammans med organisationerna SWEDMA och Kontakta rekommenderar att de personuppgifter som behövs för att uppfylla kraven enligt god marknadsföringssed i samband med telefonförsäljning får sparas upp till sex månader efter genomfört samtal. Därefter ska de raderas.

Rättsliga regleringar 

Enligt artikel 5 (1) e i Dataskyddsförordningen[1] får personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. En annan grundläggande princip i Daraskyddsförordningen är att behandlingen ska vara laglig. 

 

Enligt 5 § marknadsföringslagen (som implementerar direktivet om otillbörliga affärsmetoder[2]) så ska all marknadsföring följa god marknadsföringssed. Det följer bland annat av god marknadsföringssed att det efter genomfört samtal vid telefonförsäljning ska kunna kontrolleras huruvida samtalet följt gällande regelverk. Det kan t.ex. röra sig om huruvida telefonnumret varit anmält till NIX-Telefon, om det förelegat ett existerande kundförhållande eller vad som sades under samtalet. Den tid för detta som följer av god marknadsföringssed är tre till sex månader.

 

För att säkerställa att marknadsföringen följer marknadsföringslagen är det således nödvändigt att personuppgifterna sparas en tid efter genomfört samtal. Det ryms också inom ändamålet marknadsföring – de sparas uteslutande för att andra rättsliga förpliktelser kopplade till ändamålet ska kunna uppfyllas. Därvid uppfylls även den grundläggande principen att behandlingen fullt ut ska vara laglig. Då dessa rättsliga förpliktelser stammar från annan EU-rättslig sekundärlagstiftning bör det heller inte uppstå konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt.

 

Personuppgifterna får under tiden de sparas inte behandlas för något annat ändamål. De ska förvaras på ett betryggande sätt i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen.

  

Stockholm den 23 maj 2018

   

Föreningen NIX-Telefon    
SWEDMA  
Kontakta

 
  

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter m.m.

 

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder m.m.