Affärsmannaskap

Din kloka insikt och erfarenhet är att det är genom dina medarbetare du kommer nå de bästa resultaten. Din förmåga att hitta bolagets talanger och därigenom på ett optimalt sätt utveckla dina medarbetares intressen och kunskaper blir ofta företagets viktiga framgångsrecept. Om dina avdelningsansvariga och deras personal känner sig delaktiga och motiverade syns det direkt på sista raden.

Affärsmannaskap handlar om hur du, på ett utvecklande sätt, kan driva och styra din verksamhet mot välmående. Vad som också är viktigt att belysa är att vi lever i en föränderlig värld. Gamla intäktskällor försvinner och nya möjligheter dyker upp. Både kundernas och konkurrenternas förväntningar förändras. Detta gör att den aktör som inte vidareutvecklar sig kommer att få stora problem i framtiden.

Under dessa dagar går vi igenom hur man analyserar sin verksamhet och omgivning, sätter mål och säkerställer att det finns planer och ett arbete som styr mot målen. På denna kurs fokuserar vi främst på det marknadsmässiga, alltså vilka mina kunder är, vilka vill jag ha, vad de vill och hur jag ska vinna dem. Det berör även ett ekonomiskt perspektiv; hur utvärderar man sin verksamhet ekonomiskt och att förstå resultat- och balansräkningen, nyckeltalen samt hur man styr mot bättre siffror så man kan få en trygg och långsiktig lönsamhet.

Ska något i verksamheten förändras och man ska nå uppsatta mål så måste man målmedvetet arbeta mot dessa. Den viktigaste uppgiften som ledare har i ett företag är att säkerställa företagets utveckling och välmående. I affärsmannaskapet arbetar vi med hur du sätter budget och mål samt hur du får dem att bli verklighet. Varje deltagare skapar under utbildningen sin egna Handlingsplan. Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna där man både utbyter idéer och hjälper varandra.

Innehåll

  • Affärsidé
  • Vem är min kund/gäst
  • Vad vill min kund/gäst
  • Hur gör jag mig attraktiv
  • Nuläge inklusive svaga och starka sidor, hot och möjligheter i omvärlden
  • Önskat framtida läge med tanke på ovanstående
  • Vägen framåt, handlingsplan/utvecklingsplan
  • Förstå mina egna siffror, ekonomin
  • Varför behövs lönsamhet, hur mycket är bra, hur mäter man lönsamhet
  • Att styra mot önskad lönsamhet


Närmare detaljer
Målgrupp:
Ledare, VD, ägare, mellanchefer

Syfte:
Att skapa ökad lönsam i bolaget genom ett systematiskt förbättringsarbete

Antal deltagare:
Minst 10 och max 20 personer per grupp

Utbildningens längd:
Tre dagar (10:00-17:00)

Pris:
14 900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
Peter Rosell