2
jun

Distans- och hemförsäljningslagen blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Den 13 juni träder en rad förändringar av konsumentlagstiftningen som rör Kontaktas medlemmar i kraft. Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med det namn och blir Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU).

Förändringarna påverkar Kontaktas medlemmar främst i fråga om när ångerrätten träder i kraft vid försäljning av tjänster, samt om hur informationsplikten ska uppfyllas.

Avtal som ingås utanför affärslokaler lyfts in i lagstiftningen. Detta ser vi som positivt då det tidigare svaga konsumentskyddet vid canvasförsäljning lett till problem för konsumenter och osund konkurrens gentemot andra kanaler.

Lotteritjänster undantas numera helt från lagstiftningen.

De viktigaste förändringarna är:

1. Utvidgad och förändrar ångerrätt
Vid telefonförsäljning av tjänster börjar fristen för ångerrätten numera att löpa direkt efter försäljningstillfället, om informationsplikten uppfyllts, vilket innebär att informationen ges klart och tydligt och anpassat till mottagaren. En skriftlig bekräftelse med information om bl.a. ångerrätten ska dock fortfarande skickas ut.

Vid telefonförsäljning av varor sker ingen förändring och ångerfristen börjar inte att löpa förrän konsumenten tar emot varorna och vid den tidpunkten ska konsumenten också senast ta emot en bekräftelse med information om sin ångerrätt.

Ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal med näringsidkare utanför affärslokaler, t.ex. på offentliga platser som gator, köpcenter och badstränder.

När ångerrätten utövas ska konsumenten, med vissa undantag, på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Näringsidkaren ska återbetala vad konsumenten har betalat för varan och har då rätt till avdrag för värdeminskning på varan, om värdeminskningen har uppkommit till följd av att konsumenten har hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.

En del ändringar har även gjorts i fråga om vilka typer av varor som omfattas eller inte omfattas av ångerrätten. Bland annat omfattas numera försäljning av tidningsprenumerationer, men inte lösnummer, av ångerrätten.

*Notera att för försäkringar och andra finansiella tjänster gäller alltjämt att en skriftlig bekräftelse med information och avtalsvillkor behöver gå ut innan ångerfristen träder i kraft

2. Utökade informationskrav
All information ska ges innan avtalet ingås. Informationen ska vara klar och begriplig och särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för särskilt utsatta personer. Detta innebär att vid försäljning via telefon får näringsidkaren en skyldighet att försäkra sig om att mottagaren har förstått den information som getts.

När ett avtal har ingåtts ska konsumenten inom rimlig tid få en kopia av avtalet eller en bekräftelse av avtalet. En nyhet är att information ska ges om vilken maskin och programvara som krävs för digitala produkter.

Det införs också en civilrättslig regel om följden av utebliven information. Informerar inte näringsidkaren om kostnader för leverans och porto eller andra tillkommande kostnader är konsumenten inte skyldig att betala sådana kostnader. Bestämmelsen förs in i nya 2 kap. 7 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Näringsidkare som åsidosätter informationsskyldigheten ska kunna drabbas av sanktioner enligt marknadsföringslagen.

3. Lämnad information räknas som avtalsinnehåll
I den nya lagen införs en regel som säger att de lagstadgade informationsuppgifter som näringsidkaren lämnar, om t.ex. varan eller olika slags kostnader, ska anses utgöra avtalsinnehåll, om inte parterna uttryckligen kommit överens om något annat. Det ligger på den part som hävdar att avtalet är något annat än den lämnade informationen att visa på att så är fallet.

4. Informationsformulär
Det kommer att finnas formulärdokument framtagna som om de ifylls på ett korrekt sätt och skickas till konsumenten, innebär att informationsplikten avseende t.ex. ångerrätten är uppfylld. Formulären är dock inte bindande utan det går att själv formulera egna texter. Liknande formulär kommer att finnas för konsumenter som vill göra sin ångerrätt gällande.

Konsumentverket har uppdragits att tillhandahålla formulären.

Tina Wahlroth, VD Kontakta