NIX-Nämnden

NiX-Nämnden är ett resultat av vilja till självreglering bland organisationer som representerar företag som arbetar med direktmarknadsföring. NIX-Nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik.

NIX-Nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Det kan till exempel handla om att du blivit uppringd av en säljare trots att ditt nummer står med i NIX registret. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. 

Nämndens uppgift är också att följa direktmarknadsföringens utveckling, påtala oacceptabla former och bidra till normbildning för framtida marknadsåtgärder.

NIX-Nämnden består av erfarna jurister tillsammans med ledamöter som utses av organisationerna Sveriges Annonsörer, Kontakta, Svensk Distanshandel, Föreningen NIX-Telefon och SWEDMA. De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av en sekreterare med särskild kompetens inom området.

NIX-Nämnden utbyter regelbundet erfarenheter, kunskaper och information med närmast berörda myndigheter. Nämnden sammanträder också med en informell referensgrupp bestående av företrädare för bland annat Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten.

När en anmälan har kommit in till NIX-Nämnden tilldelas den ett så kallat diarienummer. Därpå granskar sekreteraren om ärendet faller inom nämndens uppgifter och ställer sedan samman den information och det material som nämnden behöver för att bedöma ärendet.

Nämnden behandlar både direktmarknadsföringens form och innehåll såväl som hur avsändaren använt sig av personuppgifter och adressregister. När ett ärende behandlas, eller ”prövas”, får ingen som representerar eller är anställd i det aktuella företaget vara närvarande. Nämndens prövning leder till ett uttalande som bland annat publiceras på nämndens hemsida.

Här kan du göra en anmälan.

Läs mer om NIX-Nämnden på dess hemsida www,nixnamnden.se.

Här kan du läsa om ärenden avseende bristande marknadsetik Nämnden fattat beslut kring