6
sep

Konsumenter ska ges ett ökat skydd

Regeringen föreslår nya regler för att stärka konsumentskyddet. Bland annat bör ångerrätt införas för konsumenter som ingår avtal på offentliga platser, skriver ministrarna Beatrice Ask (M) och Birgitta Ohlsson (FP).

I lagrådsremissen finns också förslag som ska gälla för alla konsumentavtal, även sådana som ingås i butik.

Regeringen vidtar nu flera åtgärder som förbättrar för konsumenter när de ska köpa varor och tjänster. Nya regler föreslås som stärker konsumentskyddet vid e-handel, telefonförsäljning och gatuförsäljning. Dessutom kommer regeringen inom kort att tillsätta en utredning som ska överväga om konsumentskyddet vid telefonförsäljning bör stärkas ytterligare.

Ett starkt konsumentskydd är nödvändigt för att uppnå en bra balans mellan konsumenter och näringsidkare på marknaden. Tillförlitlig och lätt-tillgänglig information behövs både för att konsumenten aktivt ska kunna välja varor och tjänster och för att kunna tillvarata sina rättigheter. Det är mot den bakgrunden regeringen beslutat om en lagrådsremiss där det bland annat föreslås att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler, det vill säga på offentliga platser som gator, köpcentra och badstränder. Det innebär exempelvis att man ska ha rätt att ångra ett avtal om telefonabonnemang som ingås genom att en försäljare tar kontakt utanför en mataffär eller ett köpcentrum. I sådana situationer är konsumenten ofta oförberedd och har en begränsad möjlighet att jämföra pris och kvalitet. Vi menar att det är en självklarhet att konsumenten vid sådana avtal, precis som vid e-handel och telefonförsäljning, ska kunna ångra avtalet inom en viss tid.

Tydliga regler föreslås också om vilken informationsskyldighet näringsidkare har. Det handlar exempelvis om avtal som ingås per telefon eller på en näringsidkares webbplats. Konsumenten ska få mer information om varans eller tjänstens pris. Dessutom ska samtliga kostnader framgå av informationen. Om det inte finns information om kostnader för till exempel leverans, ska konsumenten inte behöva betala den kostnaden. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassad till hur avtalet ingås. Om ett avtal ingås med sms ska den viktigaste informationen framgå redan av sms:et, medan all annan nödvändig information kan skickas med till exempel e-post.

 

Regeringen föreslår vidare att om ett avtal ingås på näringsidkarens webbplats är konsumenten bara bunden av avtalet om han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten. Om det finns en knapp som konsumenten ska trycka på för att genomföra beställningen, ska det på eller precis bredvid knappen anges att beställningen medför betalningsskyldighet.

I lagrådsremissen finns också förslag som ska gälla för alla konsumentavtal, även sådana som ingås i butik. Ett exempel är att näringsidkaren inte enbart ska kunna hänvisa konsumenten till ett dyrt betalnummer om konsumenten behöver ringa för att fråga om hur en vara fungerar eller för att reklamera.

Allt fler människor handlar varor och tjänster på distans och på allmänna platser. Framför allt e-handeln ökar och vi svenskar handlar allt mer från utlandet. Samma regler kommer med förslagen att gälla i alla EU-länder. Förslagen underlättar för den gränsöverskridande e-handeln som har stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning och därmed öka välfärden.

Förslagen i lagrådsremissen gäller alltså för avtal som ingås per telefon. Telefonförsäljning är ett enkelt och effektivt sätt att marknadsföra och sälja varor och tjänster. Konsumenterna får tillgång till ett stort utbud av produkter vilket medför ökad konkurrens och pressade priser. Samtidigt har vi under senare tid uppmärksammat olika problem vid telefonförsäljning och en betydande del av anmälningarna till bland annat Konsumentverket rör just telefonförsäljning. Det är en olycklig utveckling att allt fler konsumenter påtalar att de blir uppringda av telefonförsäljare och sedan får en avtalsbekräftelse per e-post utan att de anser sig ha tackat ja till något erbjudande. Det är angeläget med ett väl fungerande regelsystem som gynnar både konsumenter och näringsidkare.

Regeringen kommer därför att gå vidare och inom kort tillsätta en utredning som ska överväga och bedöma om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning bör stärkas ytterligare.

BEATRICE ASK (M)

justitieminister

BIRGITTA OHLSSON (FP)

konsumentminister

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/konsumenter-far-okat-skydd_8495688.svd