15
jul

Kontaktas remiss avseende skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal

Till Justitiedepartementet
Ju2013/3706/L2

Kontakta har genom remiss den 15 maj 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25).

Kontakta avstyrker förslaget
Det framgår av promemorian att Pensionsmyndigheten, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen samtliga uppfattat att det finns problem på marknaden för telefonförsäljning av förvaltnings- och rådgivningstjänster beträffande premiepensioner. Aggressiv och oseriös telefonförsäljning rapporteras leda till att konsumenter ingår avtal de inte själva är medvetna om, hamnar i situationer där avtalsförhållandena inte är tydliga, eller i andra situationer där ett oseriöst agerande från näringsidkarens sida gjort att konsumenter hamnat i ett utsatt läge. Kontakta är väl medvetna om de utmaningar som finns på området, men vill samtidigt understryka att ytterligare inskränkningar av möjligheterna att ingå avtal på området riskerar att leda till en rad negativa konsekvenser för både företag och konsumenter och därför inte bör företas utan en bred och grundlig analys av området där även mindre inskränkande åtgärder såsom krav på inspelning av hela försäljningssamtalet övervägs.

Utredningen lyfter på ett föredömligt sätt upp den problematik som finns kring de konsekvenser som ett införande av ett krav på skriftlig bekräftelse av avtal kan innebära för olika typer av transaktioner mellan näringsidkare och konsument. Kontakta instämmer i den analysen och understryker det faktum att det i synnerhet gällande transaktioner där konsumenten har ett behov av att snabbt kunna konsumera produkten i fråga, kan bli problematiskt med skriftliga avtal ur framförallt konsumentens perspektiv.

Utredningen nämner att ett införande kan komma att få konsekvenser för arbetsmarknaden, men konstaterar att det inte ligger i beskrivningen av uppdraget att se över den aspekten av frågan. Kontakta ifrågasätter om det går att anse att beredningsunderlaget för ett beslut i denna fråga kan anses som fullgott i ett läge där en analys saknas av vad ett införande skulle innebära dels i fråga om arbetsmarknadskonsekvenser och dels i fråga om ökad regelbörda för de berörda branscherna.
I fråga om regelbörda ser Kontakta framförallt två direkta konsekvenser av ett införande av en dylik lagregel som riskerar att påverka berörda branscher.
1) Den ytterligare administrativa börda som det innebär att behöva implementera administrativa rutiner och verktyg för att hantera skriftliga bekräftelser av alla avtal. Här ser Kontakta framförallt en risk för att försäljning av produkter med låga marginaler upphör helt. (Ex tidskrifter)
2) Det bortfall av försäljningstillfällen som sker på grund av att konsumenter av olika anledningar inte väljer att bekräfta ett avtal skriftligen, något som flera medlemsföretag rapporterat leda till upp emot en halvering av antalet ingångna avtal vid försök med skriftlig bekräftelse. (Vanligen tidsbrist)

I fråga om arbetsmarknadskonsekvenser ser vi en rad risker för berörda branscher med ett införande av krav på skriftlig bekräftelse. Telefonförsäljning i Sverige är ett av få yrken där det fortfarande går att finna jobb även utan en avslutad gymnasieexamen. Kontakta anser därför att det är av stor vikt att utreda
1) Uppskattning av antal förlorade arbetstillfällen, som en följd av den ökade regelbördan nämnd ovan, samt
2) Konsekvensen av att dessa arbetstillfällen försvinner för möjligheterna för ungdomar och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden att hitta ett arbete.
Kontakta ser det även som problematiskt med ett införande av krav på skriftlig bekräftelse inom ett diffust avgränsat område. Detta riskerar nämligen sannolikt att bli förvirrande för konsumenter, då det kan bli svårt att avgöra vilket område den produkt de köper ligger inom och därför även vilket regelverk som gäller.

Kontakta anser att det är bekymmersamt att avgränsa en skriftlig avtalsplikt till telefon, då distansmedia idag blir allt vanligare. I takt med att samhälle och teknik utvecklas, utvecklas också konsumenters beteende, varpå företag skyndsamt måste kommunicera i nya kanaler. Teknikneutralitet är ur flera perspektiv en viktig del av konsumentskydd och lagstiftning.
Kontakta ser att det finns utmaningar inom konsumentskyddsområden i fråga om telefonavtal, men vill understryka att inga förändringar av de grundläggande förutsättningarna för avtalsslut bör genomföras utan att det först görs en grundlig analys av dess konsekvenser.
Allmänt om skriftliga avtal

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning på distans, där telefon är det främsta verktyget. Hela idén med Kontakas verksamhet är att verka för seriositet och kvalitet i distanskommunikation, i syfte att skydda konsumenter och skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Den muntliga avtalsrätten är en grundbult i näringslivet och ett fint socialt arv Kontakta anser att vi ska värna om. I utredningen ”Telefonen och det muntliga avtalets roll för välståndet” som HUI, Handelns utredningsinstitut, gjorde på uppdrag av Kontakta 2008, framgår att svenska företag gör mer än 50 procent av sina affärer per telefon och att införande av skriftliga avtal skulle få en avgörande negativ påverkan på effektivitet och lönsamhet. Vi ser tydligt bland våra medlemsbolag att i takt med samhällets utveckling och konsumenters nya beteenden tecknas allt fler avtal på distans, då fler tekniker för detta erbjuds.

Införande av skriftliga avtal som lösning på problematiken med vissa företags bedrägliga beteende mot konsumenter står i inte i paritet till de allvarliga konsekvenser skriftliga avtal skulle orsaka den stora majoritet seriösa näringsidkare vårt land består av. Kontakta välkomnar genomtänkta regelverk som åtgärder på den problematik som finns, dock ej inskränkningar i den svenska avtalsrätten.

KONTAKTA

Tina Wahlroth, VD