24
jan

Är mobiltelefonen en helig ko?

Nyligen uttalade sig konsumentombudsmannen, KO, om den förändring av de etiska reglerna för telefonförsäljning som branschorganisationerna Swedma och Kontakta beslutat att genomföra. I KO:s resonemang förekommer flera påståenden och antydningar som Swedma menar inte stämmer med verkligheten, och som ger intrycket att mobiltelefoni skulle inneha någon slags juridisk särställning

Men lagstiftningen gör ingen skillnad på fast eller mobil telefoni. I stället stipuleras generellt att den som inte vill ta emot sälj-, insamlings- eller marknadsföringssamtal ska slippa det (§ 21 MFL). Inom ramen för självreglering (enligt Internationella Handelskammarens, ICCs, regler) erbjuder direktmarknadsföringsbranschen därför sedan 1999 spärregistret NIX-Telefon.

När spärregistret skapades betraktades den fasta telefonin allmänt som det huvudsakliga och mobilen endast som ett komplement. Men teknik och våra konsumtionsbeteenden har markant förändrats sedan dess. I dag är den mobila telefonin till exempel större än den fasta och gränserna mellan olika slags telefoni är på väg att suddas ut.

Så ser bakgrunden till förändringen av de etiska reglerna ut.

Vi menar att det är näringslivet som bäst kan finna lösningar på eventuella brister i marknadens sätt att fungera och som äger uppgiften att förändra de aktuella etiska reglerna – inte KO. Som alltid gör vi det med beaktande av god marknadsföringssed och gällande lagstiftning och erbjuder självklart även spärregistrering av mobiler, när vi nu ändrar våra etiska regler. Alltså på samma sätt som spärrmöjligheten infördes för fast telefoni när den var tongivande, då i samarbete med Konsumentverket.

Vi menar att ett fungerande samspel mellan företag, konsumenter och samhälle är ett grundkriterium. Vi är i grunden positiva till öppna kanaler, där företag enkelt kan nå ut med erbjudanden och få avsättning för sina varor och tjänster. Konsumenten kan ta del av dessa erbjudanden men också välja att tacka nej till reklam och kontakt. Samtidigt skapar framgångsrika företag arbetstillfällen. Det ger i sin tur positiva effekter för samhället i form av högre sysselsättning och mer intäkter till vår gemensamma välfärd.

KO:s tal om ”flodvåg av säljsamtal till våra mobiltelefoner när som helst under dygnets alla timmar” skapas knappast av de förändringar som nu sker och är rent ut sagt nonsens. Svenska seriösa företag är måna om sitt varumärke och agerar inte oetiskt – våra medlemmar vinnlägger sig om att ha sunda kundkontakter.

Misstag kan ske och kommer att ske men återigen har vi genom etiska regler, god sed, DM-nämnden med mera gjort vad vi kan för att föregripa och angripa detta.

Eventuella bondfångerier och rent brottslig verksamhet är uppgifter för rättsväsende och myndigheter, inte för näringslivets självregleringssystem. Och absolut inte något som KO ska ta som intäkt för att kräva förändrad lagstiftning och därigenom hota ett i stora delar väl fungerande ”maskineri”.

Tore Thallaug
vd, Swedma

http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article3800239.ece