6
sep

Dialect AB utesluts ur Kontakta

Kontaktas styrelse har fattat beslut om uteslutning av Dialect AB från medlemskap i den ideella föreningen Kontakta. Dialect har under en längre tid ådragit klagomål från kunder som uppger att de anser sig lurade vid den telefonförsäljning Dialect bedriver samt att de inte fått hjälp av Dialect vid reklamationer. Kontakta har påtalat det allvarliga i att så många kunder anser sig ha blivit illa behandlade och har uppmanat Dialect att förbättra sina processer i syfte att bryta den negativa trenden. Trots detta har Dialect fått fortsatta klagomål. Dialect har inte heller på eget initiativ, och ej heller efter det att Kontakta vid ett antal tillfällen gett Dialect möjligheten att inkomma med erforderliga underlag, skickat begärd information till Kontakta. Styrelsen tvingades därför konstatera att Dialect inte efterlever Kontaktas stadgar och fattade därför beslut om omedelbar uteslutning.

- Medlemskapet i Kontakta är det mest värdefulla vi som organisation har att förvalta. Vi vill härmed skicka en tydlig signal om att vi inte kommer att acceptera medlemmar som agerar på ett sådant sätt att värdet i medlemskapet eller Kontaktas trovärdighet kan ifrågasättas, säger Tina Wahlroth, VD Kontakta.

Kontakta inhämtar löpande information om hur företag agerar på marknaden. Bland annat genom att kontrollera vilka företag som figurerar i anmälningar till Konsumentverket och DM-nämnden, via de obligatoriska självdeklarationer som alla medlemsföretag förbundit sig till att inkomma med en gång per verksamhetsår, samt via att personer hör av sig till Kontakta med information och klagomål.


Kontaktas stadgar går att finna här: https://www.kontakta.se/kontaktas-stadgar


För mer information eller frågor:

Johan Johansson, ordförande Kontakta, 070-239 99 53

Tina Wahlroth, VD Kontakta, 073-566 55 22