12
okt

En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljningSOU 2021:79

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrag att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt samt att analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018. I delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17), som överlämnades till regeringen den 31 mars 2021, redovisades uppdraget om genomförande av EU-direktivet. I slutbetänkandet, som överlämnades till regeringen den 12 oktober 2021, behandlas skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

Ladda ner:

En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning, SOU 2021:79 (pdf 1 MB)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202179/