15
mar

Ge myndigheter stärkta befogenheter

Regeringen gör flera insatser på konsumentområdet, bland annat arbetar vi med en proposition med förslag till lagändringar som innebär att myndigheter ges stärkta befogenheter att stoppa oschyssta affärsmetoder, skriver civilminister Lena Micko (S).

Den 15 mars är de internationella konsumentdagen. Som civilminister med ansvar för konsumentfrågor har Lena Micko lyft det arbete regeringen gör för att svenska konsumenter ska vara trygga.

I dag ställs vi inför allt mer komplexa marknader där det kan vara väldigt svårt att veta vad som gäller och som medför en risk att bedrägerierna ökar. Du som konsument ska känna dig trygg när du gör ett köp, oavsett om det är i en butik, över telefon eller på internet. Detta är min högsta prioritet som konsumentminister.

Det finstilta blir längre
Om något låter för bra för att vara sant, så är det ofta inte sant. Den gamla minnesregeln gäller i högsta grad när det kommer till konsumentfrågor. I det till stor del digitala landskap vi som konsumenter befinner oss i dag, där det finstilta i avtalstexterna blir längre och mer svårtolkat, har det blivit svårare att förstå vad som är en bra eller dålig affär. Utbudet av varor och tjänster är enormt, ett köp är bara några knapptryck bort. Samtidigt som det ger oss många möjligheter har det blivit svårare att veta vad som egentligen gäller i olika erbjudanden.

Stärka tryggheten
Nyligen kunde vi läsa om hur äldre blir lurade av så kallade ”bitcoinbedragare”. Det är bara ett av många exempel där bedragare går på särskilt utsatta grupper av konsumenter och utnyttjar att de ibland har begränsade möjligheter att värdera information. Men vi alla, oavsett nätverk, språkkunskaper och ålder behöver förstås vara vaksamma i dagens klimat där informationsflödet är enormt och snabba beslut dominerar. Det är med andra ord viktigare än någonsin att stärka konsumenternas trygghet.

Mot bakgrund av det här gör regeringen ett antal insatser på konsumentområdet:

1. Insatser för att stärka och utveckla en välfungerande konsumentvägledning, framförallt på lokal nivå
Under lång tid har kommunernas konsumentvägledning spelat en viktig roll för många konsumenter. Det är verksamheter där konsumenter kan få hjälp och vägledning, till viss del i form av personliga möten. Men det är också en verksamhet som är frivillig för kommunerna att erbjuda, och som tyvärr försvunnit på många håll när kommuner letar efter besparingsåtgärder.

Regeringen har därför gett Konsumentverket i uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd i samverkan med olika samhällsaktörer som har förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd.

Under våren bjuder jag också in till ett möte med lokala konsumentvägledare och organisationer från det civila samhället för att gemensamt hitta vägar för ett ökat samarbete. Kommuner som gått före bjuds in för att sprida goda exempel. De kan visa på att pengar som de satsat på den kommunala konsumentvägledningen lönat sig för både konsumenter och samhället i stort, i form av minskade kostnader.

2. Motverka överskuldsättning
Konsumentverket har fått i uppdrag att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning. En rad insatser har genomförts på senare år för att motverka att konsumenter får problem med skulder. Det finns nu anledning att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och se om förbättringar av konsumentskyddet behöver göras.

3. Uppföljning av det skriftliga kravet på telefonförsäljning
Regeringen har under de senaste åren gjort en rad insatser för att öka tryggheten för konsumenter. Bland annat har vi infört krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning, ett krav som nu också ska följas upp för att se hur väl det fungerar i praktiken.

4. Stärkt skydd genom skärpt EU-regelverk
En stor del av regelverket för konsumenter beslutas på EU-nivå. Regeringen arbetar nu med en proposition med förslag till lagändringar som innebär att myndigheter ges stärkta befogenheter att stoppa oschyssta affärsmetoder. Det är viktigt för både konsumenter och företag som konkurrerar med bra produkter och omsorg om sina kunder.

5. Hållbar konsumtion
Att vi lyckas vrida utvecklingen mot mer hållbara konsumtionsmönster är en viktig pusselbit för att nå våra miljömål. Regeringen har därför tagit flera initiativ för att främja hållbar konsumtion. Under förra mandatperioden presenterades också en strategi för hållbar konsumtion. Insatserna handlar bland annat om att öka kunskapen, stimulera samverkan, effektivisera resursanvändningen och underlätta för konsumenter att agera miljösmart. Livsmedel, transporter och boende har stått i särskilt fokus.

Konsumentverket har också inrättat ett forum för miljösmart konsumtion i syfte att möjliggöra och stimulera samverkan och utbyte av kunskap mellan aktörer. Man har bland annat hållit välbesökta seminarier och tagit fram kunskapsöversikter. Konsumentverket har i dagarna redovisat detta uppdrag och regeringen tittar nu på lämplig väg framåt med dessa frågor.

Hjälp på föränderliga marknader
Det här är några exempel på det arbete som vi nu driver framåt inom konsumentområdet. Mer kommer att hända framöver. Jag kommer att fortsätta verka för att konsumenter både ska ha ett bra skydd och kunna få bra hjälp på de snabbt föränderliga konsumentmarknaderna. En stärkt trygghet för alla konsumenter tjänar hela samhället på.

https://www.altinget.se/artikel/lena-micko-ge-myndigheter-starkta-befogenheter