24
apr

Årsmöte och bolagsstämma Kontakta

Välkommen till årsmöte Föreningen Kontakta Sverige och bolagsstämma Kontakta Sverige Service AB den 24 april 2024 kl 13.00 - ca 15.00.

Välkommen till årsmöte i Föreningen Kontakta Sverige samt bolagsstämma i Kontakta Sverige Service AB. Formell kallelse inklusive underlag skickas till föreningens medlemmar 14 dagar innan mötet och stämman.

Anmälan att delta skickas till Tina Wahlroth alt info@kontakta.se senast 5 april.

Genomförande: 
Årsmöte och bolagsstämma genomförs på Kontaktas kontor Kungsgatan 60, 1 tr i Stockholm.

Dagordning
1.  Val av ordförande vid årsmötet
2.  Val av sekreterare vid årsmötet
3.  Val av två justeringspersoner
4.  Fastställande av röstlängd på årsmötet
5.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6.  Fastställande av föredragningslista
7.  Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt
    - fastställande av resultat- och balansräkning
    - beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8.  Fastställande av det antal ledamöter som ska ingå i Kontaktas styrelse
9.  Val av ordförande och vice ordförande i Kontakta och dess styrelse
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant
12. Val av tre ledamöter i valnämnd
13. Fastställande av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter
14. Behandling av motioner
15. Fastställande av avgifter
16. Övriga frågor

Samtliga underlag till årsmötet kommer att skickas till dig som anmäler sam kommer att finnas från 10 april på medlemssidorna bakom inlogg, klicka här. Saknar du inlogg? Maila oss på info@kontakta.se.

Regler gällande representation och fullmakt enligt Kontaktas stadgar:
8.1 Vid årsmöte har medlemmar, styrelseledamöter och funktionärer rätt att delta. Medlem äger rätt att i överläggningen på årsmöte låta sig företrädas av flera personer, varav dock endast en, vilken ska vara behörig firmatecknare eller befullmäktigat ombud, äger utöva medlemmens rösträtt. Ingen medlem får rösta för mer än två medlemmar.