27
apr

Årsmöte och bolagsstämma Kontakta

Välkommen till årsmöte Föreningen Kontakta och bolagsstämma Kontakta Service AB avseende året 2019. I anslutning till mötet summerar vi året som gått samt berättar mer om Kontaktas verksamhet från 2020 och framåt. Välkomna!

Som medlem i Kontakta kan du adressera årsmötet frågeställningar eller ärenden via mail till info@kontakta.se.


Plats:
Kontaktas kontor, Industrigatan 4A, 2 tr
Datum och tid:
27 april 2020, kl 14.00 – 16.00
Vi avrundar med mingel!


Dagordning

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Fastställande av röstlängd på årsmötet
 5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt
  - fastställande av resultat- och balansräkning

  - beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 8. Fastställande av det antal ledamöter som ska ingå i Kontaktas styrelse

 9. Val av ordförande och vice ordförande i Kontakta och dess styrelse

 10. Val av styrelseledamöter

 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

 12. Val av tre ledamöter i valnämnd

 13. Fastställande av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter

 14. Behandling av motioner

 15. Fastställande av avgifter

 16. Övriga frågor

  Bilagor som skickas inför mötet till dig som anmäld:
  - Årsredovisning 2019 Föreningen Kontakta Sverige och Kontakta Sverige Service AB
  - Valberedningens förslag

Anmälan till Tina Wahlroth, tina.wahlroth@kontakta.se, senast 7 april.