4
maj

Kontakta årsmöte och bolagsstämma

Vi välkomnar till årsmöte i Föreningen Kontakta Sverige samt bolagsstämma i Kontakta Sverige Service AB, där vi redogör för verksamhet och resultat 2022.


Plats

Kontaktas kontor
David Bagares Gata 9
111 38 Stockholm

Datum
Tid

4 maj 2023,
kl 13.00 – 14.30

 

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsmötet

2. Val av sekreterare vid årsmötet

3. Val av två justeringspersoner

4. Fastställande av röstlängd på årsmötet

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Fastställande av föredragningslista

7. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt
   - fastställande av resultat- och balansräkning
   - beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   - fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8. Fastställande av det antal ledamöter som ska ingå i Kontaktas styrelse

9.  Val av ordförande och vice ordförande i Kontakta och dess styrelse

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

12. Val av tre ledamöter i valnämnd

13. Fastställande av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter

14. Behandling av motioner

15. Fastställande av avgifter

16. Övriga frågor

Dagordning årsmöte Föreningen Kontakta Sverige
Dagordning bolagsstämma Kontakta Sverige Service AB

Anmälan om motioner eller övriga frågor senast 13 april och anmälan att delta senast 27 april till info@kontakta.se. 


Välkommen!