23
dec

Kontaktas kommentar till utredningens förslag

Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter landar i att det inte finns problem på marknaden av sådan natur att det går att förorda omgående lagstiftningsåtgärder. Kontakta delar den bilden och ser positivt till de ansträngningar som utredningen gjort för att kunna göra en faktabaserad bedömning av läget, samtidigt som vi oroas över de öppningar som ändå görs för att inom en snar framtid införa omfattande regleringar av kanalen telefon.

Utredningen konstaterar att i fråga om försäljning till existerande kunder och via kundservice finns det i princip inget som talar för att konsumenter skulle missgynnas, de positiva fördelarna överväger kraftigt. Detta är ett sunt konstaterande och en viktig insikt som vi önskar att fler hade. Att ålägga dessa miljontals kontakter allvarliga begräsningar via nya regleringar vore mycket negativt för svenska företag och vi hoppas att alla som läser utredningen tar till sig av denna bedömning.

De problem som identifierats härrör sig främst till utgående försäljning av premiepensionstjänster, ett område som redan åtgärdats. Att Konsumentverket och Finansinspektionen trots detta förordar långtgående lagstiftningsåtgärder i syfte att motverka eventuella framtida problem ser vi som bekymrande. Lagstiftning är inte ett redskap som bör användas lättvindigt, utan endast som en sista åtgärd när alla andra insatser visat sig att inte fungera. En omfattande konsumentnytta och tusentals arbetstillfällen ligger i vågskålen.

Man konstaterar även att den tillsyn som finns på området inte är tillräckligt effektiv. Detta är en åsikt som Kontakta längre framfört till svenska politiker på området. Utan en effektiv tillsyn blir det allt för enkelt för oseriösa aktörer att kringgå eller helt ignorera den konsumentskyddslagstiftning som finns. Utan en effektiv tillsyn riskerar ny lagstiftning således endast att påverka seriösa företag såsom Kontaktas medlemmar, utan att det verkliga problemet påverkas, de oseriösa aktörerna. Kontakta anser därför att tillsynen behöver bli mer effektiv och skyndsam, innan ny lagstiftning kan övervägas.

Den opinionsundersökning som genomförts av utredningen konstaterar att kännedomen bland allmänheten om NIX är mycket hög, uppåt 95 procent. Ett starkt argument för att dagens system fungerar och att alla tankar om Opt In, även kallat ja-register, bör avföras från agendan.

Tyvärr analyseras de regleringsåtgärder som övervägs endast i svepande ordalag och vi oroas över den brist på förståelse som finns för hur allvarligt näringslivet skulle påverkas av krav på skriftliga avtal, den åtgärd som utredningen föreslår som mest lämplig om ny lagstiftning ändå ska införas. Det är en omfattande administrativ börda som kommer att kosta svenska företag betydande belopp att implementera och upprätthålla, både i fråga om arbetstid och investeringar i ny teknik.

Vår förhoppning är att den allmänna utredningen om konsumentskyddet vid telefonförsäljning, vars betänkande är planerat till april 2015, inte sviker sitt uppdrag utan gör en mer djuplodad analys av både andra förslag, t.ex. krav på inspelning av hela samtal som Kontakta förordar, samt de negativa konsekvenser för näringslivet och arbetstillfällen som krav på skriftliga avtal och Opt In kommer att innebära om de införs.