22
sep

Mer än ett decennium av ökat regelkrångel

Sveriges företag uttrycker önskemål om både kostnadseffektiva regelverk och bättre beslutsprocesser och utvärderingar av reglernas effekter. Men sedan år 2009 har det, med ett undantag, varje år varit fler företag som upplevt ökat krångel än som sett förenklingar.

Näringslivets Regelnämnd NNR har sedan år 2009 låtit undersökningsföretaget SKOP ställa ett antal frågor till svenska företagare om hur de ser på olika regelverk och om de upplever någon förändring över tid samt hur de ser på det arbete som regeringen bedriver för att förbättra och förenkla regelverken.

– Med tanke på att flera regeringar under denna tidsperiod haft som mål att sänka regelkostnaderna blir det tydligt att för att kunna lyckas så behövs det en metodik som klarar av att följa kostnader och utvecklingen på olika områden. Dessutom krävs det en politisk process för att vidta åtgärder när utvecklingen går åt fel håll, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Företagarna och företagsledarna upplever inte bara att det blivit krångligare. En stor majoritet anser också att politikerna i riksdag och regering har dåliga beslutsunderlag när det tillkommer nya regler. Man analyserar inte tillräckligt vilka konsekvenser som reglerna får för den verklighet där företagen är verksamma.

Sveriges företag uttrycker önskemål om både kostnadseffektiva regelverk och bättre beslutsprocesser och utvärderingar av reglernas effekter. Upp till hälften av företagen uppger att de skulle få förutsättningar att öka antalet anställda och sin försäljning om regelverken förändras så att kostnaderna sänks och risken minskar.

– Företagen upplever helt enkelt inte att det har blivit enklare att följa de statliga reglerna och tyvärr återstår det mycket att göra för att åstadkomma en minskad regelbörda. Sveriges riksdag och regering ska i höst fatta beslut om nya regelförbättringspolitiska mål samt verktyg och processer för att uppfylla dessa. Genom att läsa den sammanställning som NNR låtit göra över sina genomförda företagsundersökningar kan de lära och ta intryck av vad företagen faktiskt upplever och behöver, avslutar Andrea Femrell.

Läs NNRs sammanställning och reflektion över några av de frågor som ställts och de resultat som presenterats under åren här.

För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Kontakta är medlem i NNR, Näringslivets Regelnämnd, som är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 23 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag. För mer information om NNR besök www.nnr.se