7
jun

Kontaktas avstyrker förslag om sjukskatt

Kontakta avstyrker bestämt förslag om införande av utökat sjuklöneansvar som i remissen benämns ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”. Förslaget kommer att leda till kraftigt ökade kostnader för företag och når inte regeringens ambition att öka arbetsgivarens incitament att minska sjukfrånvaro. Kontakta anser att förslaget saknar en ordentlig analys av dess konsekvenser vilket är allvarligt och ett starkt skäl att avfärda förslaget.

Förslaget kommer att få till konsekvens att arbetsgivarna aktivt kommer att undvika personer som finns i riskzonen för sjukskrivningar, vilket innebär att personer som redan idag kan ha svårigheter att komma in på arbetsmarknaden inte kommer att få denna möjlighet. Sverige behöver fler företag som kan och vill anställa så att fler människor kan få jobb. Regeringens sjukskatt gör det svårare både att anställa och att få ett jobb. Regeringens ambition är att öka arbetsgivarnas incitament att minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Men sådana incitament finns redan.


Kontakta sakna en tillräcklig analys bl a i form av proportionalitetsbedömning och alternativa åtgärder, i synnerhet då näringslivet tydligt framfört att förslaget kommer att medföra stora konsekvenser i form av ökade kostnader och hinder för arbetsgivare, främst bland små och medelstora bolag.


Kontaktas medlemsbolag arbetar ofta nära Arbetsförmedlingen i projekt omfattande personer som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl, ofta pga sjukdomshistoria. Företagen kommer med den planerade förändringen i sjuklöneansvaret inte vara beredda att ta den risk det innebär att satsa på en person med långs sjukdomshistorik, vilket innebär att dessa personer i framtiden inte kommer att erbjudas insteg på arbetsmarknaden.


Mot ovanstående bakgrund avstyrker Kontakta förslaget om införande av utökat sjuklöneansvar som i remissen benämns ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”.


Tina Wahlroth
 VD Kontakta
 Box 1029

171 21 SOLNA


Remissyttrande Kontakta- Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna