5
jun

Nya stadgar Föreningen Kontakta

Nya stadgar för Föreningen Kontakta har antagits vid ordinarie årsstämma 26 april samt extra stämma 5 juni.

Samtliga ändringar i Föreningen Kontaktas stadgar syftar till att stärka villkor för medlemskap, så att det på ett tydligt sätt framgår vad som krävs för medlemskap i Kontakta, både vad gäller nya och befintliga medlemmar. Förändringarna stärker föreningens möjlighet att på ett tydligare sätt värdera medlemmar vid ansökan om medlemskap samt utvärdera medlemsbolag under medlemskapets gång. Syftet är sammantaget att säkerställa ytterligare hög nivå på medlemskap i Kontakta. 

Exempel på förändringar:

3.1.1 Information om att anställd tjänsteman enligt anställningsavtal ska ha rätt till månatlig garantilön som lägst ska motsvara kollektivavtalad branschnivå. Underlag ska bifogas enligt direktiv på ansökningsblankett.
Syfte är att klargöra att lönenivåer under kollektivavtal inte accepteras.

3.3 Alla nya medlemmar ska genomgå Kontaktas introduktionsdag. Minst en person i ledande ställning på företaget ska senast ett år efter det att medlemskapet godkänts ha genomgått introduktionsdagen och därefter är det medlems ensidiga ansvar att tillse att alltid minst en ledande befattningshavare från tid till annan, dock minst vart femte år, alltid har genomgått Kontaktas introduktionsdag.

Syfte är att säkerställa att samtliga medlemmar alltid har minst en anställd person som är uppdaterad om gällande lagar och regelverk, samt på vilket sätt medlemmar och Kontakta kan samverka i frågor som är viktiga för Kontaktas medlemmar.

3.4 Efter det att medlemskap beviljats i Kontakta, ska medlem följa de åtaganden och villkor som stadgarna anger samt lojalt och aktivt medverka till att Kontaktas ändamål och uppdrag upprätthålls och utvecklas.
Syfte är att kunna vid sidan om mer hårda fakta kunna värdera medlemsföretag agerande och beteende, samt stärka föreningens möjlighet att utesluta medlemmar som agerar illojalt mot föreningen.

4 ..."I det fall medlem inte inkommer med självdeklaration inom 10 arbetsdagar efter skriftlig anmodan därom kan Kontaktas styrelse inleda process för uteslutning eller besluta om disciplinära åtgärder i enlighet med punkt 6."...
Syfte är att kunna ställa högre krav på att medlemmar inkommer med den årliga självdeklarationen som föreskrivs i föreningens stadgar.

6.3 Om medlem skadar Kontakta eller den bransch Kontakta företräder kan Kontaktas styrelse i särskilda fall besluta om omedelbar uteslutning av medlem utan uppsägningstid och utan att Kontaktas styrelse behöver vidta de åtgärder som anges i punkt 6.2.
Syfte är att omedelbart kunna utesluta medlem som skadar Kontakta och föreningens medlemmar.

7.2.3 Företag inom samma koncern (såsom en ”koncern” definieras i vid var tid gällande svensk aktiebolagsrättslig lagstiftning) ska var och en för sig ansöka och ska i förekommande fall efterleva samtliga ställda krav för medlemskap. Tillkommande bolag inom koncernen ska ansöka och kommer att prövas enligt Kontaktas stadgar och villkor. Styrelsen äger rätt att fastställa rabatterad serviceavgift för företag inom samma koncern.  
Syfte är att alla bolag var och en för sig ansvarar för att efterleva Kontaktas villkor för medlemskap samt var och en för sig kunna följas upp utifrån föreningens stadgar. 

Här finner du föreningens stadgar från 5 juni 2018.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Tina Wahlroth, tina.wahlroth@kontakta.se eller 0735 66 55 22.