30
okt

Nytt avtal för call-/contactcenterbranschen

Nytt avtal för Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag för tiden 1 november 2013 till och med den 31 oktober 2016.

Den 23 oktober 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 november 2013 – 31 oktober 2016.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

Avtalet innehåller bl.a. följande:
• Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,8%
• Det tredje året är uppsägningsbart
• Lönerevision med ett allmänt utrymme om totalt:
1 november 2013: 2,0%, 1 november 2014: 2,3% och 1 november 2015: 2,5%
- Individgaranti på 220 kr den 1 november 2013.
- Fr.o.m. den 1 november 2014 ersätts individgarantin med en åtgärdsplan
• Allmänna villkor:
- uppräkning av det särskilda lönetillägget
- en ytterligare föräldralönemånad
• Arbetsgrupper med uppdrag:
- att utreda och analysera förutsättningarna för effektiv generationsväxling och ett hållbart längre
arbetsliv.
- att se över hur lönesystem och löneprocess fungerar på avtalsområdet.
• Andra överenskommelser:
- att kalla medlemsföretag och fackliga företrädare till informationsmöten.
- parterna ska undersöka förutsättningarna för samt uppmärksamma branschen på vikten av ett väl
fungerande lokalt fackligt arbete.

1. LÖNER

Lönerevision per den 1 november 2013, 1 november 2014 och den 1 november 2015
Ett allmänt utrymme beräknas om 2,0 %, 2,3 % respektive 2,5 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 oktober 2013, den 31 oktober 2014 respektive den 31 oktober 2015.

Individgaranti (endast den 1 november 2013)
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 1 november 2013 lönehöjning med 220 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Individgaranti ersätts med en åtgärdsplan fr.o.m. den 1 november 2014
Parterna har enats om ett nytt löneavtal där bl.a. de olika stegen vid lönesättning har förtydligats. Chef och tjänsteman ska varje år hålla utvecklingssamtal och som sedan ska ligga till grund för ett lönesamtal.

Vi kommer tillsammans med Unionen ta fram stödmaterial för löneprocessen.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed skall ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan emellertid få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna. Se vidare i överenskommelsens bilaga 1.

Lägsta löner

Fr o m den 1 november 2013
Lägsta lön för 20-åringar är 15 708 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 201 kr/mån

Fr o m den 1 november 2014
Lägsta lön för 20-åringar är 16 069 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 620 kr/mån

Fr o m den 1 november 2015
Lägsta lön för 20-åringar är 16 471 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 19 085 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 november 2013, 1 november 2014 respektive 1 november 2015 under förutsättning att den anställde senast den 31 oktober 2014, 31 oktober 2015 respektive 31 oktober 2016 fyllt 20 respektive 24 år.

Förhandlingsordning Unionen för revisionen 2013 (se överenskommelsens bilaga 3)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 16 december 2013 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 14 februari 2014. Dessförinnan ska företaget senast den 31 januari 2014 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 14 mars 2014 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 2 april 2014.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Förändringar framgår av bilaga 2 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor
Följande ändring sker i de allmänna anställningsvillkoren:

6.1 Särskilt lönetillägg och 6.2 Tidbank
Beloppen räknas upp med avtalets värde respektive år.

12.5.2 Föräldralönens storlek
Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges för sex månader med 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem år eller fler för föräldraledighet som påbörjas den 1 november 2013 eller senare.

Arbetsgrupper
I avtalsförhandlingarna har Unionen yrkat att en rätt till deltidspension införs samt att en särskild pensionsavsättning ska göras under avtalsperioden. Almega Tjänsteföretagen har som tidigare meddelats motsatt sig en sådan kostnadsdrivande och komplicerad konstruktion.
Parterna är överens om att tjänstemän i framtiden generellt sett kommer att vara yrkesverksamma högre upp i åldrarna än idag. Detta innebär att arbetsmarknaden står inför stora förändringar som på olika sätt innebär utmaningar. Parterna vill skapa ett kollektivavtal för tjänstemän som på bästa tänkbara sätt svarar upp mot företagens utmaningar. Avtalet ska vara attraktivt och det självklara valet för företag och anställda.
Mot bakgrund av detta har parterna kommit överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet som är möjliga för att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv. Gruppen ska särskilt beakta långsiktiga konsekvenser och kostnader som en förändring medför för företagen och tjänstemän inom avtalsområdet.
En andra partsgemensam arbetsgrupp skall tillsättas med uppdrag att se över hur lönesystem och löneprocess mm fungerar på avtalsområdet.

Har Du frågor som rör avtalet är Du alltid välkommen att kontakta:
Rolf Eriksson på tel 040- 352547
Kerstin Kamp-Wigforss på tel 08 - 762 66 41