2
aug

Nytt förslag kan försvåra för dagstidningarna

Debatt: Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning riskerar att skapa onödigt krångel för dagstidningarna och deras prenumeranter. Det riskerar att minska antalet prenumerationer och därmed tidningarnas intäkter i ett läge när dagspressen redan står inför tuffa ekonomiska utmaningar, skriver Per Hultengård, chefsjurist, Tidningsutgivarna.

Nyligen presenterades ett utredningsförslag om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Tidningsutgivarna (TU) bedömer att detta skulle påverka många tidningar negativt. Fler än nio av tio, 94 procent, av dagstidningarna säljs genom prenumeration. Mer än hälften av dessa tecknas via telefon. Skriftliga avtal riskerar att krångla till försäljningen i onödan.

Vi sympatiserar naturligtvis med ambitionen att stärka konsumentskyddet, men att införa krav på skriftliga avtal är fel väg att gå. I stället för att öka krånglet för alla företag borde Konsumentverket få ökade resurser att komma åt det fåtal som missköter sig.

En rapport som Handelns utredningsinstitut (HUI Research) tagit fram visar att 45 procent av företagens kontakter med nya kunder sker per telefon. Blir kravet på skriftliga avtal verklighet kan det leda till ett genomsnittligt försäljningsbortfall på 30 procent för de företag som i dag använder muntliga avtal i stor utsträckning. Orsaken är den administration som skriftliga avtal medför hos både säljare och köpare.

Dagstidningarna fyller en mycket viktig funktion i den lokala demokratin och tidningsprenumeranterna utgör ett fundament i tidningarnas ekonomi. För dagstidningarna skulle ett försäljningsbortfall på 30 procent innebära färre prenumerationer och med det ett betydande intäktsbortfall. Det skulle slå särskilt hårt i nuläget då dagspressen står inför tuffa ekonomiska utmaningar och ge ännu ett uttryck för en mediepolitik som inte hänger ihop.

Det är allvarligt att utredningen inte gjort någon djupare ekonomisk analys av sitt förslag. Det vore därför oansvarigt av konsumentminister Per Bolund att genomföra förslaget utan en fullständig genomlysning av effekterna.

Per Hultengård
Chefsjurist, Tidningsutgivarna

 

http://www.st.nu/opinion/debatt/nytt-forslag-kan-forsvara-for-dagstidningarna-1