21
feb

PTS bekräftar: Klagomål på otillbörlig marknadsföring har minskat

När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp och klagomål emot telefonförsäljning minskar.

- För att marknaden för telefonitjänster ska fungera väl ochför att alla ska kunna dra nytta av den konkurrens som finns är det viktigt att kunderna upplever det så enkelt som möjligt att byta operatör. Frågan om nummerportering är därför viktig för oss och vi kommer att följa utvecklingen av antalet klagomål på området, säger Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, chef förenheten för konsumenträttigheter.


Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen: 

De fem vanligaste klagomålen under 2016 handlar om

  • nummerfrågor,
  • avbrott,
  • otillbörlig marknadsföring,
  • tillgänglighet och
  • täckning.

Nummerfrågor handlar framför allt om nummerporteringar,alltså överflyttning av nummer när man byter operatör.

Bland klagomål på nummer finns även situationer då man blir uppringd av nummer som inte går att spåra till någon abonnent.

 

Klagomål på otillbörlig marknadsföring har minskat

Ett stort problem under de senaste åren har varit otillbörlig marknadsföring, eller oseriös telefonförsäljning. Det vanligaste klagomålet är att abonnentens abonnemang förts över till en ny operatör utan att abonnenten anser sig ha ingått avtal om detta. Det handlar också ofta om att operatören har lämnat felaktig information när abonnenten ingick avtal medoperatören.

PTS har tillsammans med Konsumentverket, Telekområdgivarnaoch de nätägande operatörerna under 2015 tagit fram en handlingsplan och under2016 har arbetet med handlingsplanen fortsatt.

Ta del av rapporten här

 

Bakgrund

PTS sammanställerde klagomål som kommer in till myndigheten, som rör elektroniskkommunikation, och publicerar klagomålsstatistik varje kvartal. Genomklagomålen får PTS en uppfattning om vilka problem som finns på marknaden ochvilka åtgärder som kan vara nödvändiga. 

PTS har inte möjlighet att ingripa i enskilda konsumentersklagomål och tvister. Har du klagomål bör du i första hand kontakta dinoperatör. Om det inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna,om ditt klagomål gäller elektronisk kommunikation.


http://www.ssnf.org/Branschnyheter/branschnyheter/nar-post--och-telestyrelsen-pts-redovisar-klagomalen-for-helaret-2016-hamnar-nummerfragor-i-topp/