9
mar

Regler om skriftliga avtal dröjer

När vårens propositioner presenterades tidigare i år så fanns inte förslaget om införande av skriftliga avtal med. Därmed gäller inte 1 juli 2016 som datum för ikraftträdande av eventuell ny reglering. På förfrågan till departementen om det blir aktuellt med proposition till hösten 2016 säger man ja, men samtidigt finns ingen tidplan för detta.

Hösten 2013 tillsattes utredningen ”Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir 2013:95” vars ingångsvärden var att:
1. Införa skriftliga avtal vid försäljning via telefon
2. Ersätta nuvarande NIX-Telefon med ett JA-register
Kontakta var en av experterna i utredningsgruppen. Kontaktas tydliga ståndpunkt under hela utredningen var att vare sig slopat NIX-Telefon eller införande av skriftliga avtal resulterar i ökat konsumentskydd såsom utredningen syftade till. Utökad lagstiftning hjälper inte mot oseriösa aktörer eftersom de redan bryter mot existerande lagar.

Kontakta delar självklart regeringens önskan att vidta åtgärder mot de oseriösa företag som lurar och pressar utsatta konsumenter in i avtal de inte vill ingå. Samtidigt är det viktigt att förstå att endast 10 företag stod för 48 procent av alla anmälningar om oseriös telefonförsäljning till Konsumentverket under 2014. Kontakta framhöll ihärdigt att fokus bör ligga på de oseriösa/kriminella, i stället för på förslag som drabbar seriösa företag som är den stora majoriteten.

Dessutom är införande av skriftliga avtal ett stort ingrepp i den muntliga avtalsrätt som råder i Sverige, något som präglar det svenska affärsklimatet och den tillit som finns i det svenska samhället.

Skriftliga avtal negativt för näringsliv och konsumenter
Skriftliga avtal kommer att drabba näringsliv, organisationer och föreningar negativt. Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI) kommer skriftliga avtal vid telefonförsäljning att leda till ett försäljningsbortfall på ca 30 procent bland de företag som i hög utsträckning använder sig av muntliga avtal. Enligt undersökningar Kontakta genomfört beräknas försäljningsbortfall om ca 30-70 procent. Många branscher som riskerar att drabbas hårt är t ex dagstidningar, tidskrifter, telekom, försäkring och el eftersom telefonen är en mycket viktig säljkanal.
Dessutom ställer skriftliga avtal höga krav på konsumenten att läsa alla avtalsparagrafer noggrant för att inte riskera att utsättas för oseriösa företag som skickar skriftliga avtal som inte motsvarar vad som utlovats per telefon.

Åtgärder som ger resultat
Kontakta föreslog istället utökade resurser till Konsumentverket för ökad tillsyn och snabbare åtgärder mot oseriösa aktörer. Dessutom framfördes förslag om inspelning av hela försäljningssamtal som ska göras tillgängligt för både köpare och säljare på ett rättssäkert sätt. Detta ska förenkla bevisbördan vid tvister och skapa tydliga incitamenten för företag att agera professionellt under samtalen.
Den 17 juli överlämnade utredningen sitt förslag till konsumentminister Per Bohlund. Förslaget innebar införande av skriftliga avtal vid telefonförsäljning till konsument på näringsidkares initiativ, men förslag att behålla NIX-Telefon då spärregistret ansågs fylla önskvärd kvalitet och funktion.
Förslaget var ute på remiss under hösten 2015. Ett 20-tal organisationer uttalade sig för förslaget och 31 organisationer/företag uttalade sig emot.

Slutsats
Finans- och Justitiedepartementet har tagit emot remissvaren, men någon lagrådsremiss eller proposition har alltså inte kommit. På förfrågan från Kontakta har departementen uppgivit att frågeställningen fortfarande är aktuell men att det inte finns någon tidplan för den fortsatta hanteringen av utredningens förslag. Kontakta konstaterar att då sannolikheten för någon lagstiftning ska föreslås inte sker under 2016. Om proposition kommer till hösten och om beslut fattas för lagstiftning, verkställs detta troligen 2017.

Tina Wahlroth
VD Kontakta