9
sep

Kontaktas remissvar till utredningen ”Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” SOU 2015:61

Stockholm, 9 september 2015

Sammanfattning

Utredningens förslag att införa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning skulle leda till såväl ökade konsumentproblem, som kraftigt ökade kostnader och minskad försäljning för många företag. Att utredningen saknar en ordentlig konsekvensanalys är allvarligt, och ett skäl i sig att inte gå vidare med förslaget. Enligt näringslivets egna uppskattningar skulle utredningsförslaget bidra till både minskad sysselsättning och att såväl konsumenter som företag skulle drabbas av kraftigt ökat regelkrångel. Att genomföra tvång på skriftliga avtal skulle även urholka den svenska muntliga avtalsprincipen. Kontakta avstyrker därför utredningens förslag om införande av krav på skriftliga avtal vid försäljning via telefon, och föreslår istället att krav på skriftliga bekräftelser införs.

Det är lätt att låta sig förledas att tro att krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning leder till ett stärkt konsumentskydd, då det till synes är en enkel åtgärd för att komma tillrätta med oseriösa aktörer som säljer via telefon. Kontakta anser dock att ett sådant förslag snarare kommer att öka konsumentproblemen än att komma tillrätta med dem. Samtidigt orsakar förslaget ökat regelkrångel för företag och organisationer, vilket driver upp administrativa kostnader och orsakar minskad försäljning. Detta riskerar i sin tur10 000-tals arbetstillfällen.

Förslaget urholkar dessutom den svenska, muntliga avtalsprincipen, en princip som är värd att värna för att behålla den höga tillit som präglar det svenska samhället och som har gynnat effektiva affärsrelationer i generationer.

Försäljning via telefon är en kostnadseffektiv och smidig kanal för näringsliv och organisationer att nå nya och befintliga kunder. På en marknad där allt färre aktörer har fysiska butiker, är distanskommunikation med kunder helt avgörande för deras överlevnad.

Enligt undersökningar bland Kontaktas medlemmar uppskattas skriftliga avtal att leda till kraftigt ökade administrativa kostnader och försäljningsbortfall om 30-70 procent, beroende på bransch. Tidningar och bokklubbar bedöms drabbas hårdast, men även energi, försäkringar och telekom är utsatta branscher. Flera branscher kan komma att tvingas sluta sälja via telefon på grund av de ökade kostnaderna och den minskade försäljningen, vilket i sin tur kommer att ha negativa konsekvenser för jobben och då främst för ungdomar. Jobb med försäljning via telefon är ett av få jobb i Sverige med låg instegströskel och sysselsätter idag ca 30 000 personer varav 44 procent är 16-24 år.

Kontakta saknar en grundlig ekonomisk konsekvensanalys som tydliggör förslagets påverkan på företags förutsättningar att verka, på tillväxt och på sysselsättning. Utredningen har konsekvent avfärdat den fakta expertgruppens näringslivsrepresentanter presenterat, utan underbyggd motivering. Kontakta anser att införande av ny lagstiftning inte kan baseras på en så bristande analys av konsekvenser för näringsliv, organisationer och konsumenter.

Kontakta anser liksom utredaren att det är ett problem när oseriösa aktörer pressar eller lurar konsumenter in i avtal de inte vill ingå. Det är framför allt ett problem för de konsumenter som drabbas, men också ett för alla seriösa aktörer eftersom telefonen som säljkanal får ett dåligt rykte. När konsumenter ser telefonförsäljare som lurendrejare blir det svårare att nå fram med seriösa erbjudanden, något alla förlorar på. Utredningens förslag kommer dock framför allt att slå mot de seriösa företagen, inte de oseriösa som lurar konsumenter.

De senaste åren har ca 10-15 aktörer stått för hälften av alla anmälningar till Konsumentverket. Resterande anmälningar är spridda bland Sveriges 100 000-tals bolag och organisationer. Det innebär att ett fåtal företag förstör för väldigt många.

Kontakta arbetar som branschorganisation framgångsrikt med att utveckla och följa upp etiska riktlinjer och seriös försäljning bland sina medlemmar. Medlemmar som inte lever upp till riktlinjerna utesluts, vilket också har skett. Kontakta har för att stärka seriositeten:

-     Skärpt organisationens stadgar och riktlinjer i syfte att höja kraven på våra medlemmar och infört årlig revision av att medlemmarna följer de högt ställda kraven, såsom kollektivavtal, arbetsmiljö, kunskap om lagstiftningar och arbetsrätt mm

-     Vid två tillfällen skärpt marknadens etiska regler vid telefonförsäljning i syfte att ge näringslivet ökat ansvar att bete sig etiskt och korrekt mot konsumenter.

-     Infört KontaktaAkademin, en ny utbildning för professionell försäljning via telefon. Utbildningen ger verktyg och redskap för att genomföra professionell försäljning på ett seriöst och etiskt sätt.

-     Infört märkningen ”Trygg Kundkontakt” för att ge konsumenter vägledning och trygghet. Märkningen ger också köpare av telefonförsäljning vägledning i vilka bolag som är seriösa aktörer.

Kontakta kan dock inte nå det fåtal företag som missköter sig och som inte är medlemmar.

Med bakgrund av ovan framför Kontakta krav på mer resurser till Konsumentverket för ökad tillsyn, enhetligt utformade skriftliga bekräftelser (inte avtal) och inspelning av hela samtal. Dessa åtgärder skulle utgöra ett stärkt konsumentskydd och en möjlighet för försäljare att agera på lika och sunda villkor.

Tina Wahlroth
VD Kontakta

Läs hela remissvaret...