15
maj

Stopp för telefonsäljare

För att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden kommer regeringen att föreslå ett krav på skriftlig bekräftelse vid viss telefonförsäljning. I första hand handlar det om premiepensionstjänster, men förslagen kan utvidgas till andra tjänster, skriver statsråden Beatrice Ask och Peter Norman.

Finansmarknaden får en allt större betydelse för den enskildes privatekonomi samtidigt som konsumenten ofta befinner sig i ett kunskapsunderläge. Konsumenter som har att ta ansvar för sin ekonomi och det egna sparandet kan många gånger uppleva att det är svårt att bedöma en viss investering utifrån risk, nytta och kostnader.
"Förslaget syftar till att stärka konsumentens ställning och motverka de problem med oseriös telefonförsäljning som förekommer."

Sedan slutet av 1990-talet har det varit historiskt sett stora svängningar på aktie- och räntemarknaderna. Samtidigt har allt fler och allt viktigare finansiella beslut flyttats över till den enskilda individen. Det gäller inte minst pensionssparande.
I en sådan miljö är det ännu viktigare att konsumenterna förstår vad de placerar sitt sparande och sitt pensionskapital i. Alltför många konsumenter har förlorat pengar på investeringar som de inte har förstått eller inte insett risken i.
Genom att det kan röra sig om stora belopp och påverka individens hela pensionsbelopp får detta även välfärdseffekter. Den som har sett sitt pensionskapital krympa till en bråkdel av det inbetalda beloppet kommer kanske inte att kunna leva på sin pension.

En trygg och stabil pension är en grundpelare i det svenska välfärdssystemet, och oinformerade eller förhastade finansiella beslut om sparande riskerar att leda till stora negativa överraskningar för konsumenten den dagen pensionen ska börja betalas ut.
Mot den här bakgrunden är det tydligt att ett gott konsumentskydd på det finansiella området är av stor vikt. Regeringen har vidtagit flera åtgärder i syfte att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden och skapa mer rättvisa spelregler.

Bland annat har Finansinspektionen fått ökade resurser för övervakning och tillsyn av de finansiella företagen. Även Konsumentverket har fått ökade resurser för sin tillsyn avseende finansiella tjänster. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november i år.
Åtgärder har även vidtagits i syfte att se till att informationen till konsumenter om finansiella tjänster och produkter blir bättre och tydligare, att villkoren för sparande förbättras och att skyddet vid snabblån stärks. Det så kallade Normanbeloppet är exempel på förbättrad information till konsumenten. Beloppet anger i kronor vad det kostar i avgifter att spara 1.000 kronor i månaden i en fond under tio års tid.
Som ett ytterligare led i detta arbete har justitiedepartementet och finansdepartementet låtit utreda frågan om det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning på premiepensionsområdet.

Bakgrunden till uppdraget var att flera myndigheter, bland andra Pensionsmyndigheten och Konsumentverket, har påtalat att de får in många klagomål från konsumenter om oseriös telefonförsäljning. Myndigheterna har efterfrågat ett krav på skriftlig bekräftelse vid sådan försäljning. Klagomålen har till exempel handlat om att telefonförsäljning leder till att konsumenter, många gånger äldre, ingår avtal utan tillräcklig kunskap om vad avtalet innebär. Ett problemområde som har lyfts fram särskilt är telefonförsäljning av premiepensionstjänster.
Utredningen ”Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal”, Ds 2013:25, föreslår i första hand att telefonavtal avseende vissa tjänster på premiepensionsområdet ska bli bindande för en konsument först när konsumenten – inom viss tid – skriftligen har bekräftat avtalet.
Ett mer långtgående alternativ föreslår utredaren är att skriftlighetskravet ska gälla även för andra finansiella tjänster, när näringsidkare har tagit initiativ till avtalet

Förslaget syftar till att stärka konsumentens ställning och motverka de problem med oseriös telefonförsäljning som förekommer. Konsumenter ska känna sig trygga och ha förtroende för finansmarknaden. Regeringen välkomnar därför förslag som syftar till att främja detta.
Förslagen skickas nu ut på remiss. På basis av utredningen och remissvaren är regeringens ambition att återkomma med ett välbalanserat förslag som syftar till att ytterligare stärka konsumenternas skydd vid telefonförsäljning av finansiella tjänster.
För att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden kommer regeringen att föreslå ett krav på skriftlig bekräftelse vid viss telefonförsäljning. I första hand handlar det om premiepensionstjänster, men förslagen kan utvidgas till andra tjänster, skriver statsråden Beatrice Ask och Peter Norman.

Beatrice Ask, Peter Norman

 

http://www.di.se/artiklar/2013/5/15/debatt-stopp-for-telefonsaljare/