30
okt

Telefonförsäljare frias från åtal om brott mot tystnadsplikt

Tingsrätten friade en telefonförsäljare som lämnat ut uppgifter om ett mobilabonnemang från åtalet om brott mot tystnadsplikt. Nu fastställer hovrätten den friande domen – trots att mannen anses ha gjort sig skyldig till ett oaktsamt brott. Uppgifterna som mannen lämnat ut bedöms nämligen vara ”förhållandevis harmlösa” och röjandet har inte medfört någon skada.

Artikeln från Dagens Juridik:
Mannen åtalades för brott mot tystnadsplikten och påstods, i egenskap av butiksbiträde anställd av en mobiloperatör, ha lämnat uppgifter om en kvinnas mobilabonnemang. Uppgifter som han enligt lagen om elektronisk kommunikation var skyldig att hemlighålla. Bakgrunden var att mannen lämnat ut fakturauppgifter samt uppgifter om kvinnans abonnemangs bindningstid till hennes dotters pojkvän som besökte den butik han arbetade i.

Fick klartecken från chefen
I förhör bekräftade den åtalade mannen att han fått besök av en person i butiken som ville ha de uppgifter som åtalet omfattade. Han uppgav att han flera gånger upplyst besökaren om att han inte kunde lämna ut uppgifterna. Besökaren sade sig dock känna hans chef och efter ett samtal med denne fick han klartecken att lämna ut uppgifterna.

Tingsrätten konstaterade att den åtalade mannen objektivt sett gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten enligt åklagarens påstående. Frågan var därför om han haft det uppsåt som krävdes för att kunna dömas.

Saknade uppsåt
Åklagaren åberopade ett sekretessavtal som mannen skrivit under. Han uppgav dock att han inte mindes att han skrivit på avtalet. I vart fall hade han inte läst igenom det. Trots detta var han medveten om att han inte fick lämna ut uppgifter om abonnemanget, vilket framgick av hans egna uppgifter.

Tingsrätten konstaterade dock att mannen fått ett godkännande av sin chef och ansåg det inte visat att han haft direkt uppsåt att röja uppgifter som han varit skyldig att hemlighålla. Han trodde att han fick lämna ut uppgifterna och det saknades utredning som visade att han han varit likgiltig inför att han inte hade rätt att lämna ut dem. Därmed hade han inte heller haft likgiltighetsuppsåt – och skulle frikännas från åtalet.

Frikänns även i hovrätten
Åklagaren överklagade den friande domen till hovrätten och justerade där åtalet med tillägget att mannen i vart fall varit oaktsam till gärningen. Hovrätten gör också bedömningen att mannen varit oaktsam men slår fast att mannen ska frias då det rör sig om ett ringa fall av brott mot tystnadsplikt som mannen gjort sig skyldig till. Enligt domstolen är de uppgifter mannen lämnat ut inte av särskilt känslig eller privat karaktär och det har inte heller framkommit att de medfört skada.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/telefonforsaljare-frias-fran-atal-om-brott-mot-tystnadsplikt/