KontaktAkademin säljutbildning - digital

Försäljning är förmodligen världens mest talade språk och vi håller nog med Robert Louis Stevenson när han en gång sa ”att alla säljer något varje dag”. Några säljer produkter och tjänster, alla säljer idéer och budskap. I KontaktAkademien har vi skapat en utbildning för att ge alla som arbetar med försäljning via telefon, oavsett yrkesroll eller situation, en möjlighet att bli ännu bättre att sälja in sitt företags erbjudande.

Vi ser att det finns en gemensamt nämnare för alla olika typer av säljsituationer och att det finns förhållningssätt och metoder för att på ett kundorienterat sätt öka möjligheterna till att framgångsrikt sälja in sitt erbjudande. Under utbildningen får deltagarna både lära sig dessa förhållningssätt och metoder samt ges även möjlighet att träna dessa i verkligheten i just era unika situationer och därigenom anpassa innehållet till er vardag.

Innehåll
Utbildningen består av fyra olika ämnesområden (moduler) med fyra lektioner per ämnesområde, totalt 16 lektioner med specialistfokus på telefonförsäljning.

Modul 1 – Försäljning som språk
Introduktion till Kontaktas affärsetiska grund, försäljningens grunder samt ett helikopterperspektiv över vad som gör att vi säljer och att kunder köper.
Lektion 1: Begreppet försäljning och försäljningens roll i samhället
Lektion 2: Kontaktas affärsetiska grunder i praktiken
Lektion 3: B4 Selling – säljprocessen ur ett helhetsperspektiv
Lektion 4: Kundens beslutsprocess

Modul 2 – Att kartlägga kundens behov
Frågan som grunden i all kommunikation i allmänhet och försäljning i synnerhet.
Lektion 5: Vikten av att skapa ett bra samtalsklimat
Lektion 6: Olika frågetyper
Lektion 7: Vår förmåga att lyssna
Lektion 8: Säkerställ att du har förstått

Modul 3 – Att presentera sitt erbjudande
Presentera ett erbjudande som passar kundens behov.
Lektion 9: Att presentera sitt erbjudande baserat på kundens behov
Lektion 10: Det som är viktigt för kunden är viktigt för dig
Lektion 11: Frågor från kunden
Lektion 12: Att besvara kundens frågeställningar

Modul 4 – Att fråga efter affären
Fråga efter affären och presentera priset på ett sätt som passar kunden.
Lektion 13: Vad är ett beslut?
Lektion 14: Kundanpassad prispresentation
Lektion 15: Din guide till B4 Selling©
Lektion 16: Best of Kontaktas Säljskola

För vem?
Kontaktas säljprogram är framtaget och anpassat för dem som arbetar med försäljning via telefon. Utbildningsprogrammet är utformat på så sätt att varje deltagare anpassar innehållet i utbildningen till de unika situationerna på just ert företag. Detta sker genom integrerade utmaningar och uppgifter i arbetsvardagen samt en coachfunktion där deltagarens närmsta teamledare/coach kan följa med och stötta i programmet.

Studielängd
I dess grundform pågår utbildningsprogrammet under 16 veckor med en studietakt på en lektion per vecka. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.

Det finns även möjlighet att genomföra studieprogrammet under 8 veckor där man istället får två lektioner per vecka alternativt ett helt öppet program där man själv bestämmer studietakt.

Vi rekommenderar grundformen med en studietakt på 16 veckor, detta ger de allra bästa förutsättningarna att på ett kvalitativt sätt kunna genomföra uppgifterna som finns till varje lektion samt genomföra coachsamtalen på ett strukturerat sätt. För att erhålla en certifiering i slutet av programmet krävs att man har gått med en studietakt på 8 eller 16 veckor.

Investeringskostnad
Kontaktas medlemmar investerar 1 475 kronor per deltagare och utbildning (2 475 kronor ej medlemmar). Då ingår även tidigare nämnd coachfunktion som möjliggör för närmsta teamledare eller coach att aktivt följa varje medarbetares utveckling och stötta under programmets gång.

Vid beställning av 20 utbildningar eller fler är priset 1 200 kronor per utbildning. Vid byte av deltagare, om en anställd slutar innan program genomförts, går det att skifta deltagare för en administrativ kostnad om 275 kronor. (Alla priser ex. moms)

Certifiering

För att ytterligare stärka rollen som telefonsäljare, såväl inom yrkeskåren som omvärlden, har vi på Kontakta tagit fram dessa utbildningar och där vi som branschförening har satt en certifieringsstandard för medarbetare som arbetar med telefonförsäljning.

Utbildningsprogrammet ger varje deltagare möjlighet till ett certifieringsdiplom vilket visar att medarbetaren har uppvisat kunskap och färdigheter i Kontaktas etiska riktlinjer samt ett professionellt och kundorienterat säljsamtal. För att erhålla ett certifieringsdiplom måste deltagaren svara rätt på samtliga certifieringsfrågor i utbildningen (en per lektion) samt genomföra ett coachsamtal per modul och där coachen verifierar dessa samtal.

Coachfunktion
Coachfunktionen i Kontakta Akademien är framtagen för att fungera som ett stöd i deltagarnas studier. Här kan man koppla närmsta teamledare eller en intern coach till studieprogrammet och därigenom öka effekterna av de olika lärsituationerna.

Coachen kommer att automatiskt bli uppdaterad under studiernas gång och hur det går för deltagarna, detta genom en sammanfattning av innehållet i studierna efter varje modul samt förslag på ett antal frågeställningar som hon/han kan diskutera tillsammans med deltagaren för att stötta i dennes studier.

Coachfunktionen är ej obligatorisk från vår sida, dvs. man kan även studera utan att ha definierat en studiecoach. Dock är coachsamtalen för varje modul obligatoriska om deltagaren ska erhålla ett certifieringsdiplom i slutet av utbildningen.

Kontakt: Tina Wahlroth 0735 66 55 22 eller tina.wahlroth@kontakta.se