Juristen Mattias ger god råd!

Kontakta erbjuder sina medlemmar möjlighet att kostnadsfritt ställa generella frågor om juridik och lagstiftning som vidare presenteras tillsammans med generella svar i vår FAQ Juridik på våra medlemssidor. Här ger vi några aktuella exempel. Du är välkommen att kontakta oss med frågor du önskar svar på.

Kontakta samarbetar med advokatbyrån Bird & Bird som uteslutande arbetar med affärsjuridik och har särskild spetskompetens i affärer där juridik möter personuppgiftsintensiva verksamheter. Bird & Birds kunder är främst stora och mellanstora svenska och internationella koncerner.

Mattias Lindberg, advokat Bird & Bird
Partner & Head of Commercial Sweden
Mattias har erfarenhet från att vara affärsadvokat på en internationell advokatbyrå, bolagsjurist i en stor svensk koncern samt på ett ledande internationellt IT-företag. Han är uppskattad för sina praktiska råd till kunder och för sina kurser och seminarier. Mattias har med sin affärsjuridiska bakgrund en omfattande erfarenhet av komplexa, verksamhetskritiska och stora affärer. Mattias har därutöver stor vana av tvistlösning.

Mattias är Kontaktas "husadvokat" och bistår Kontakta i all typ av juridisk rådgivning. Du möter Mattias här som avsändare av svar i vår FAQ (Inlogg medlemssidor) och du möter honom vid Kontaktas populära introduktionsdag! Om du har behov av specialistkunskap eller rådgivning avseende en specifik fråga är du också välkommen att ta kontakt med Mattias - mattias.lindberg@twobirds.com

FAQ Juridik - aktuellt just nu!

Ändring av distansavtalslagen från 2020-05-01. Det har kommit nya lagar som medför tydligare regler vid konsumentavtal. Vad innehåller de nya lagarna?

Lagarna innehåller en rad förändringar som syftar till att förtydliga reglerna på konsumenträttighetsområdet. Bland annat införs en ny paragraf i distansavtalslagen som innebär att näringsidkare ska lämna ett standardformulär för utövande av ångerrätten till konsumenten. Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2020.

Ändring i distansavtalslagen från 1 maj 2020, vad innebär lagändringen som stadgar att näringsidkare ska lämna ett standardformulär för utövande av ångerrätten till konsumenten i praktiken?

De nya reglerna om standardformulär innebär att näringsidkaren ska tillhandahålla ett formulär för utövande av ångerrätten. Det kommer således inte längre räcka att informera konsumenten om ångerrätten.

Nästa fråga blir på vilket sätt näringsidkaren ska tillhandahålla standardformuläret till konsumenten. Enligt huvudregeln ska standardformuläret lämnas på samma sätt som övrig information som, enligt distansavtalslagen, ska lämnas till konsumenten. På samma sätt som gäller för övrig information behöver näringsidkaren således inte tillhandahålla standardformuläret genom det kommunikationsmedel som används, utan det kan göras på annat lämpligt sätt. Ett lämpligt sätt kan vara att näringsidkaren hänvisar konsumenten till någon annan informationskälla, till exempel näringsidkarens hemsida.

Om standardformuläret, eller en hänvisning till var det finns att hämta, inte har lämnats dess för innan ska näringsidkaren lämna standardformuläret till konsumenten samtidigt som avtalsbekräftelsen.

Standardformuläret för ångerrätt, vad ska det innehålla?

Standardformuläret ska åtminstone innehålla följande information:
- Till vem blanketten ska lämnas, det vill säga företagsnamn, geografiska adress och e-postadress.
- En skrivning om att konsumenten meddelar att denne frånträder sitt avtal.
- Ett fält där konsumenten kan ange när avtalet ingicks och när varorna/tjänsten mottogs.
- Ett fält där konsumenten kan ange namn och adress.
- Ett fält för underskrift, inklusive datum och plats.

När det ringer mycket till vår kundservice, hinner vi ibland inte svara innan kunden avbryter påringningen. Har vi rätt att spara numret till dessa kunder för att kunna ringa tillbaka till dem?

Av frågan framgår att kunden, som ni vill ringa tillbaka, till har ringt till er kundserviceverksamhet. Under förutsättning att ni endast avser att avhandla ärendet som kunden har kontaktat er för att få hjälp med, sker således samtalet inte i försäljnings- eller marknadsföringssyfte. Det finns därför inga regler som hindrar er från att ringa tillbaka till kunden.

Att registrera och spara de aktuella telefonnumren kan anses vara nödvändigt för att uppfylla ändamålet "att ringa tillbaka till kunder som har ringt till kundservice, men som har hunnit lägga på innan vi han svara". Ni kan sannolikt behandla personuppgifterna för det aktuella ändamålet med en intresseavvägning som laglig grund, men det måste förstås avgöras från fall till fall.

För att den aktuella personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig måste ni också informera kunden om personuppgiftsbehandlingen. Det finns flera olika sätt att informera kunden på, men ett förslag är att agenten i korthet beskriver varför denne ringer tillbaka och hänvisar till exempelvis en hemsida där kunden kan läsa mer om er personuppgiftsbehandling.

Slutligen bör ni, innan ni registrerar telefonnumren, överväga hur länge ni ska spara uppgifterna om ni inte får tag i kunden som har ringt till er samt hur ni kan säkerställa att ni gallrar telefonnummer tillhörande kunder som på egen hand kontaktar er igen.