10. Avtalsslut

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Upphandlarens ansvar:

  • Proaktivt styra och kommunicera inför eventuell terminering för att skapa rätt samarbetsklimat under termineringen och övergång till ny lösning
  • Säkerställa konsumenttrygghet och kundupplevelse
  • Säkerställa att förlängningar och ev. byten till annan lösning genomförs effektivt med god totalekonomi

Att ta ansvar för
Vad?
Avtalsförlängning
  • Givet att målen och kraven är desamma för kommande avtalsperiod som den tidigare avtalsperioden, ge skriftlig förlängning av avtal
Omförhandling
  • Vid omförhandling, skapa tydlighet gentemot leverantören vad som konkret önskas uppnås med avseende på nya mål och krav som ska uppnås under kommande avtalsperiod
Avtalsterminering
  • Säkerställa proaktivitet i kommunikationen inför terminering
  • Sätta upp planeringsmöte med befintlig(a) leverantör(er) för att göra transitionen transparent och därmed minska risken för otydlighet som kan påverka transitionen negativt
  • Kravställ hur kunskapsöverföringen ska genomföras
  • Tydliggöra vilket stöd som önskas från leverantören under transitionen till ny lösning baserat på avtalet, samt kom överens om ev. kompensation för stödet