8. Transition

RFP*

Avtal

Uppnådda mål

Förberedelse

Upphandling

Transition, samarbete & terminering

* RFP: Request For Proposal

Uppdragsgivarens ansvar:

  • Säkerställa att rätt lösning är på plats i rätt tid för att säkerställa kundnöjdhet, kostnadseffektivitet, etc.
  • Säkerställa ömsesidig förväntansbild och ansvar hos båda parter

Rek. steg att ta
Vad?
Planering
  • Baserat på transitionskrav beskrivna i RFPn, ta fram en detaljerad transitionsplan tillsammans med vald leverantör
  • Säkerställ att aktiviteterna har tydliga leverabler och kvalitetsnivåer, att milstolpar är tidsatta, och att ansvar är utpekat per aktivitet och att aktivitet för acceptans och delacceptanser planeras
  • Utse en projektledare hos respektive part som dedikerat kan säkerställa respektive parts åtaganden
Genomförande
  • Styr och följ upp dagligen och hantera oplanerade händelser
Acceptans
  • Säkerställ tydlig feedback och korrigerande aktivitet vid ev. brist